Uslovi upotrebe sadržaja internet stranica

1. Prihvatanje Opštih uslova upotrebe sadržaja internet stranica

Pristupanjem internet stranicama GP Planum AD Beograd (u daljem tekstu: „Planum“), pregledom sadržaja, bilo kakvom upotrebom bilo kojeg objavljenog sadržaja, računarskom obradom sadržaja usled koje je neka informacija prosleđena informatičkim resursima Planuma, saglasili ste se sa sledećim Opštim uslovima upotrebe sadržaja internet stranica (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“). U tom smilsu, saglasili ste se da prihvatate da sadržina Opštih uslova predstavlja sadržinu formalnog ugovora koji je ovim putem zaključen između Vas i Planuma. Ukoliko želite da isključite primenu Opštih uslova, odnosno isključite mogućnost zaključenja ugovora, imate mogućnost da ne pristupite sadržajima Planuma, ili da ih na drugi način ne upotrebljavate.

2. Sadržina informacija

Saglasili ste se da je Planum ovlašćen da izmieni ili ukloni bilo koju od objavljenih informacija prema sopstvenom nahođenju i bez prethodnog upozorenja, što uključuje i mogućnost da Vam bude uskraćen pristup nekoj od informacija. Nadalje, saglasili ste se da: informacije prezentovane putem internet stranica Planuma, predstavljaju deo integrisanog informacionog sistema (u daljem tekstu: “IS”) Planuma; da IS smiju pristupiti samo ovlašćeni korisnici; da je Planum ovlašćen da štiti svoje informatičke resurse i sprečava neovlašćenu upotrebu IS; da upotrebom IS i/ili bilo kojeg uređaja koji je povezan na IS pristajete na sledeće uslove: i) Planum ima pravo da ispituje komunikaciju sa IS iz razloga koji se ne ograničavaju na testiranje ranjivosti IS i monitoring mrežnih i korisničkih aktivnosti; ii) u bilo kojem trenutku, Planum je ovlašćen da zapleni podatke uskladištene na IS; iii) komunikacije i podaci koji su uskladišteni u IS nisu privatnog karaktera i podležu redovnom pregledu, pri čemu mogu biti obelodanjeni i/ili upotrijebljeni od strane Planuma u zakonom predviđene svrhe; iv) IS podleže sigurnosnim provjerama korisnika putem mera kontrole pristupa, koje su dizajnirane sa ciljem zaštite informatičkih intresa Planuma. Povreda bilo koje od sigurnostnih mera predstavljaće krivično djelo koje će biti pravno procesuirano na odgovarajući način.

3. Svojina nad sadržajima

Saglasili ste se da Planum zadržava svojinu nad objavljenim sadržajima i da sadržina prava obuhvata i sva prava koja mogu proisteći iz osnova dizajna, idejnog rešenja i drugih srodnih prava koje štiti regulativa koja lokalno i/ili međunarodno uređuje marteriju intelektualne svojine. Planum Vas ovlašćuje da pregledate sadržine i da sačinite jednu kopiju pregledanog materijala za ličnu upotrebu (prethodno isključuje pravo na komercijalnu upotrebu sadržaja). Sadržaj ne može biti prodat, reprodukovan ili distribuiran bez saglasnosti Planuma. Prava trećih lica na žigove, grafička rješenja i slično predstavljaju lična apsolutna prava tih lica.

4a. Prosleđeni sadržaji (od Vas prema Planumu)

Bezuslovno i neopozivo ste se saglasili da Planum ima pravo da sve sadržaje - koje ste prosledili elektronskim putem posredstvom Planumovih internet stranica – bez naknade obrađuje, analizira, objavljuje (delimično ili kao celinu), modifikuje i slično, uz obavezu čuvanja podataka koji su zakonima Republike Srbije propisani kao lični podaci. U tom smislu, ovim putem deklarišete da posedujete sva pravna ovlašćenja za prosleđivanje sadržaja Planumu, te da ćete naknaditi eventualnu štetu koju bi Planum mogao pretrpeti usled povrede prava trećih lica.

4b. Prosleđeni sadržaji (od Planuma prema Vama)

Saglasili ste se da neke internet stranice Planuma koriste cookie-je. Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na Vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu. Funkcija cookie-a je da omogući praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice. U konkretnom slučaju, Vaši lični podaci nisu sačuvani, što znači da se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na Vašem računaru, neophodno je da onemogućite cookie za ovu internet stranicu u Vašem internet pretraživaču. Ranije instaliran cookie možete obrisati iz Vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje cookie-a, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.

5. Prestanak ugovornog odnosa

Ugovor koji je zaključen između Planuma i Vas Vašim prihvatanjem Opštih uslova ostaće na snazi sve dok ga jedna ugovorna strana ne otkaže pisanim putem (porukom elektronske pošte). Odredbe ugovora čija primjena uzrokuje posledice trajnog karaktera ostaće na pravnoj snazi nakon što ugovor bude otkazan.

6. Odricanje od prava na naknadu štete

Saglasili ste se da ste se zaključenjem ovog ugovora odrekli prava na potraživanje naknade štete koja bi mogla nastati usled Vaše upotrebe neke informacije koja je objavljena na internet stranicama Planuma. U tom smislu, zaključenjem ovog ugovora - s izuzetkom obaveze zaštite informacija koje su zakonima Republike Srbije propisane kao lične ili poverljive - Planum Vam ne daje bilo kakvu eksplicitnu ili implicitnu garanciju u vezi sa sadržinom (ili greškama u sadržini) informacija koje su objavljene na Planumovim internet stranicama.

7. Spoljni sadržaji

Planum može u svoje sadržaje uključiti i hyperlinkove na internet stranice trećih lica. Saglasili ste se da Planum nije odgovoran za sadržaje trećih lica, te da se uključenje hiperlinkova ne može smatrati podržavanjem, oglašavanjem ili reklamiranjem sadržaja trećih lica.

8. Merodavno pravo

Saglasili ste se da svi pravni odnosi, koji su proistekli ili će proisteći iz činjenice zaključenja ovog ugovora putem Vašeg prihvatanja Opštih uslova, budu uređeni u skladu sa pravom Republike Srbije. U slučaju spora, nadležan je mesno nadležan osnovni sud u Beogradu.

9. Celina ugovora

Prihvatanjem Opštih uslova saglasili ste se da je zaključen ugovora čija je sadržina identična sadržini Opštih uslova. Vaši odnosi sa Planumom koji će prositeći iz posebnih poslovnih odnosa, odnosno odnosi koji ne proističu iz činjenice upotrebe sadržaja internet stranica Planuma, regulisani su pravom Republike Srbije.

10. Komunikacija

Prihvatanjem Opštih uslova pristali ste da komunikaciju (u vezi sa sadržinom internet stranica) vršite posredstvom Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

11. Izmena Opštih uslova

Saglasili ste se da Planum zadržava pravo da izmeni Opšte uslove u bilo koje vrijeme, bez dužnosti da Vas o tome obaveštava. Izmene Opštih uslova imaće efekat sa danom objavljivanja na internet stranicama Planuma, počev od datuma koji je u Opštim uslovima naveden kao datum objavljivanja.

GP Planum AD Beograd

Beograd, 8. mart 2015