Akcionari

Planum (ISIN: RSPLNME56089) je otvoreno akcionarsko društvo, u većinskom vlasništvu pravnih lica.

Akcijski kapital je izdeljen na sledeći način:

Vrsta akcionara Broj akcija % broja akcija
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 127.844 30,87199
Akcije u vlasništvu pravnih lica 187.047 45,16843
Akcije na kastodi računima 99.219 23,95958
Ukupno: 414.110 100,0000

 
Deset akcionara sa nejvećim brojem akcija su :

Br. Ime/naziv akcionara Broj akcija % broja akcija
1 North Sea Finance Belgrade DOO 103274 24,93878
2 Vojvođanska banka AD Novi Sad (kastodi račun) 95338 23,02239
3 P.A.T. Inženjering Opovo DOO 40553 9,79281
4 Planum Invest Beograd DOO 28400 6,85808
5 Investmentpro Consalting 12475 3,01248
6 Komercijalna banka AD Beograd (kastodi račun) 1970 0,47572
7 Lekić Milutin 1656 0,39989
8 Gazivoda Velimir 1525 0,36826
9 Vlačić Milojka 1442 0,34822
10 Vranić Milanka 1300 0,31393

 
Za više informacija posetite Centralni registar - Depo i kliring hartija od vrednosti.